ARTIKEL 1: INTRO

Onderhavige voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds het "PUR VER NV", ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer BE0842 997 009 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Maubray 109 - 7740 Pecq, en anderzijds de personen die een aankoop wensen te doen in de E-Shop Pur Ver via de website https://www.purver.com, (hierna genoemd "DE KLANT"). Deze dienen in overweging te worden genomen met ons privacyhandvest en juridische informatie.

Identificatie :

De producten worden voorgesteld op de website www.purver.com (hierna genoemd "de website") die voor elke gebruiker toegankelijk is via het internet.

ARTIKEL 2 : DOEL

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen Pur Ver en de Klant vast te leggen, vanaf de bestelling van het Product, via de betaling en de levering. Zij regelen alle stappen die nodig zijn van het plaatsen van de bestelling tot de levering aan de uiteindelijke ontvanger.

ARTIKEL 3 : AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden geregeld door dit contract, met uitsluiting van alle andere eerdere algemene voorwaarden.

Indien een voorwaarde zou ontbreken, zal deze worden vervangen door de praktijken die in de sector van de verkoop op afstand gelden voor ondernemingen die hun zetel in België hebben. De bestelling het Product impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van elk ander document zoals prospectussen, catalogi, commerciële voorstellen uitgegeven door Pur Ver. De Klant moet, vóór de validatie van zijn bestelling, blijk geven van kennis en de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden door een pictogram aan te vinken « Ik keur goed en ik heb het gelezen en begrepen. U kunt uw bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "bestelling bevestigen" dat op het scherm wordt weergegeven.

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke rechtshandeling betreffende het Product, ongeacht de bestemming ervan. Geen enkele bijzondere aankoopvoorwaarde van de klant kan, behoudens voorafgaande formele schriftelijke aanvaarding van Pur Ver, voorrang hebben op deze verkoopvoorwaarden. Elk andersluidend beding van de Klant zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet geldig zijn voor 'Pur Ver', ongeacht het tijdstip waarop het haar ter kennis werd gebracht.

ARTIKEL 4 : REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Wij garanderen de vertrouwelijkheid van al uw persoonlijke gegevens en geüploade foto's. Deze zijn uitsluitend voor eigen gebruik en zullen nooit worden verspreid aan externe organisaties. De op de site purver.com verzamelde informatie wordt onderworpen aan een computerverwerking die bestemd is voor de verzending van uw bestellingen en de verzending van informatie in de vorm van een nieuwsbrief per e-mail (facultatief). De ontvangers van deze gegevens zijn uitsluitend: purver.com Klantenservice, purver.com Logistiek en onze transportfirma’s. Onze logistieke afdeling en onze transportfirma’s hebben een geheimhoudingsverklaring getekend met de firma Pur Ver.

ARTIKEL 5 : BESTELPROCEDURE

Alvorens een bestelling te plaatsen, dient de Klant zich te identificeren (artikel 6.1), de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden uit te drukken (6.2) en zijn bestelling door te geven (6.3).

5.1 Identificatie

Klanten die een bestelling willen plaatsen, moeten zich eerst identificeren. Daartoe dient hij, overeenkomstig de hem online verstrekte informatie, een formulier in te vullen dat hem ter beschikking wordt gesteld en waarop hij zijn naam, voornaam (of bedrijfsnaam), alsook zijn e-mailadres, postadres en leveringsadres (indien verschillend) en eveneens zijn telefoonnummer vermeldt. Pur Ver behoudt zich het recht voor de juistheid van alle door de klant ingevoerde gegevens te verifiëren, in het bijzonder zijn identiteit en adres.

5.2 Aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden

Zodra de Klant zich heeft geïdentificeerd overeenkomstig artikel 5.1. hierboven, aanvaard hij de algemene verkoopsvoorwaarden door het icoontje "Ik keur goed en ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen" aan te vinken dat op het scherm verschijnt.

5.3 Bevestiging van de bestelling

Nadat de Klant het Product heeft gekozen dat hij wenst te kopen, bevestigd hij definitief zijn bestelling op basis van het overzicht op het vorige scherm, door het nummer van zijn bankkaart  en de vervaldatum ervan in te voeren volgens de voorwaarden die hierna worden uiteengezet in artikel 7 en door te klikken op het icoon "bestelling valideren" dat op het scherm wordt weergegeven. Vanaf dit moment wordt de bestelling geregistreerd. Een ordernummer wordt dan zowel op het scherm als per e-mail aan de klant verzonden.

ARTIKEL 6 : SLUITING VAN DE AANKOOPOVEREENKOMST

Het verkoopcontract tussen de Klant en Pur Ver komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst in overeenstemming met artikel 6 en wanneer Pur Ver aan de Klant heeft bevestigd dat zij de bestelling aanvaardt. De aanvaarding van de bestelling per e-mail vermeldt de totale prijs van de bestelling in euro en het nummer van de bestelling.

ARTIKEL 7

7.1: Prijs en betalingswijze

De prijzen van de producten op de website zijn prijzen exclusief kosten (transportkosten, douanerechten, verzekering, ...). De totale prijs van het product (hierna genoemd "De Prijs") dat de Klant van plan is te bestellen, wordt aangegeven op het samenvattingsscherm van zijn bestelling en omvat de volgende informatie:

  • De Prijs exclusief belastingen en heffingen van de gekozen producten
  • Het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde (indien van toepassing)
  • Vervoers- en verpakkingskosten

De prijzen worden uitgedrukt en zijn betaalbaar in Euro. De vermelding van prijzen in andere valuta's dan Euro zijn uitsluitend ter informatie. Deze prijs is onder voorbehoud van wijziging, in welk geval Pur Ver zich ertoe verbindt de Klant vóór elke nieuwe bestelling te verwittigen.

7.2 Voorwaarden en betaling

De aanvaarding van de bestelling door Pur Ver en de daaropvolgende verzending van het Product aan de Klant kan pas plaatsvinden na validatie van het betalingsmiddel van de Klant en het daaropvolgend debiteren van de Prijs van de bankrekening van de Klant. Het Product wordt steeds vooraf betaald door de Klant. De betaling van het Product door de Klant gebeurt via een beveiligde elektronische betaling.

7.3 Veiligheid van elektronische betalingen

De elektronische betalingen op de Pur Ver website worden uitgevoerd met de beveiligde betalingsdienstaanbieder STRIPE, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te CA 94110 SAN FRANCISCO. Als expert in beveiliging van betalingen garandeert STRIPE dat gevoelige gegevens volgens de hoogste normen van veiligheid en kwaliteit worden doorgegeven en opgeslagen.

ARTIKEL 8: VERVOER EN LEVERING

8.1 Leveringstermijnen en levering

Het Product wordt geleverd op het afleveradres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. De op de website vermelde leveringstermijnen zijn louter informatief en houden geen vaste verbintenis in om binnen de genoemde termijn te leveren.

Pur Ver kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering in geval van een verkeerd ingegeven leveringsadres, staking van de vervoerder of voor enig ander geval van overmacht.

8.2 Vervoerskosten

Transportkosten zijn niet inbegrepen in de Prijs van het Product. Het juiste bedrag van de leveringskosten wordt vermeld op het samenvattingsscherm van de bestelling van de Klant, dat toegankelijk is op de website. Zie onze "leveringsvoorwaarden" pagina voor meer details.

8.3 Douanerechten en andere lokale belastingen

Douanerechten en andere plaatselijke belastingen in het land van de ontvanger zijn geheel voor rekening van de Klant.

8.4 Schade

In geval van schade, letsel of enig ander probleem, moet de Klant zijn bedenkingen aan Pur Ver kenbaar maken per aangetekende brief of per e-mail, en dit ten laatste binnen de 48 uur na de levering. Pur Ver kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de ontvanger afwezig is op het moment van levering van het Product of indien de Klant (of de door hem aangewezen persoon) zich te laat aanbiedt of het Product niet afhaalt bij de vervoerder nadat deze een kennisgeving van levering aan de ontvanger heeft gedaan. Onder deze voorwaarden zal geen enkele klacht worden aanvaard.

ARTIKEL 9 : INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Pur Ver heeft alle rechten op de elementen waaruit haar website bestaat en op de verpakking van haar Producten. De afbeeldingen, teksten, namen en logo's die op de website en op de goederen voorkomen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan de exploitatie wettelijk wordt geregeld door Pur Ver. De raadpleging van de website of de bestelling van goederen houdt geen overdracht in van exploitatierechten (recht op reproductie, recht op afbeelding, ...) van de beschermde elementen. Het is de Klant verboden de beschermde elementen te reproduceren, aan te passen, door te geven aan derden, te commercialiseren, voor te stellen, te vertalen of te wijzigen. Elke inbreuk op haar fundamentele verplichtingen kan worden vervolgd.

ARTIKEL 10 : AANSPRAKELIJKHEID

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van het aangekochte Product en de bewaring ervan vanaf het ogenblik van de levering. Elk geleverd Product zal worden voorzien van informatie over de inhoud van het Product en de vervaldatum.

Pur Ver is verplicht zich te houden aan de wettelijke bepalingen betreffende de vervaardiging, de verpakking en de bewaring van het Product die in België van toepassing is. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van een wettelijke bepaling, een reglement of van welke aard dan ook, van kracht in het land van levering (anders dan België).

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van douanerechten of andere lokale belastingen die van toepassing kunnen zijn in het land van de ontvanger. Pur Ver kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet-netwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen of elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd.

Pur Ver kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van materiële, immateriële of lichamelijke aard, die het gevolg zou kunnen zijn van een onjuiste werking of een onjuist gebruik van het geleverde Product. Hoe dan ook, de verantwoordelijkheid van Pur Ver is beperkt tot de prijs van de verkooporder; en Pur Ver kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onbeduidende fouten of weglatingen, ondanks de voorzorgsmaatregelen die Pur Ver heeft genomen bij de overhandiging van het Product. Pur Ver is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens de ontvanger voor indirecte schade, bedrijfsschade, winst of omzet, op welke wijze dan ook ontstaan.

Pur Ver kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contractbreuk in geval van stocktekort of onbeschikbaarheid van goederen, overmacht, storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen, met inbegrip van postdiensten, transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstromingen, branden. Zoals bepaald in artikel 9, zijn de levertijden die op de website van Pur Ver worden vermeld, louter indicatief en houden zij geen vaste verbintenis in om binnen de genoemde termijn te leveren. Pur Ver kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering in geval van een verkeerd ingegeven leveringsadres, staking van de vervoerder of enig ander geval van overmacht.

ARTIKEL 11 : RECHT VAN AFSTAND EN VORDERING

De Klant (consument in de zin van de wet van 6.4.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) heeft het recht aan Pur Ver mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het Product.

Pur Ver zal slechts gevolg geven aan de verzaking door de Klant indien de originele verpakking van het Product intact is gebleven en indien het Product niet gebruikt of beschadigd is. De kennisgeving van de Klant moet gebeuren via e-mail (info@purver.com). Zodra de koper de hierboven vermelde termijn heeft nageleefd, ontvangt hij per e-mail een bevestiging voor de terugzending. In geval van terugzending en na kennisgeving aan Pur Ver per e-mail binnen de hierboven vermelde termijn, zijn de kosten van terugzending van de goederen steeds ten laste van de Klant.

Pur Ver zal de terugbetaling verrichten door overschrijving op een bankrekening waarvan het nummer in de e-mail met de kennisgeving van terugzending moet worden vermeld. De terugbetaling zal geschieden binnen maximaal 30 dagen vanaf de dag dat Pur Ver kennis heeft genomen van de bereidheid om af te zien en in ieder geval na ontvangst van de geretourneerde goederen.

ARTIKEL 12 : GARANTIE

12.1 Vertrouwelijkheid

Pur Ver verbindt zich ertoe de door de Klant op de site meegedeelde informatie niet aan derden bekend te maken. Deze informatie is vertrouwelijk. Ze zullen enkel door haar interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van de bestelling en om de communicatie te versterken en te personaliseren.

Pur Ver kan geconsolideerde statistieken met betrekking tot haar Klanten en haar verkopen aan betrouwbare derden verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Pur Ver handelt op geen enkele wijze met de gegevens van haar Klanten. Buiten Pur Ver zijn de enige gebruikers van de door de Klant verstrekte gegevens onze vervoerders.

Voor wat betreft de registratie van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy wordt verwezen naar artikel 4 van deze algemene verkoopvoorwaarden waarin wordt verwezen naar het privacybeleid van Pur Ver.

ARTIKEL 13 : NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden, hetzij ten gevolge van een wetswijziging, hetzij ten gevolge van een rechterlijke beslissing, kan in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid en de eerbiediging van alle andere clausules die in onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn vervat.

ARTIKEL 14 : BEWIJS

De in het computersysteem van Pur Ver opgeslagen computergegevens zullen worden beschouwd als bewijs van mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 15 : RECHTSBEVOEGDHEID

Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Pur ver en de Klant. In geval van geschillen zal de opdrachtgever eerst contact opnemen met Pur Ver om een minnelijke oplossing te vinden. In geval van verzuim zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijzen.